Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden XBody Nederland 
Artikel 1 • Toepasselijkheid
 
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en XBody Nederland gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. 
Artikel 2 • Offertes 
Aanbiedingen van XBody Nederland zijn steeds vrijblijvend, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur is gemeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bestellingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. XBody Nederland is in alle gevallen eerst gebonden nadat zij een schriftelijke opdracht heeft aanvaard door middel van een orderbevestiging, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden XBody Nederland slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur heeft geprotesteerd. 
Artikel 3 • Prijzen 
Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door XBody Nederland opgegeven prijzen: exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; gebaseerd op levering af magazijn (ex works); inclusief de kosten van verpakking; vermeld in euro’s. XBody Nederland is gerechtigd haar tarieven (periodiek) te wijzigen nadat zij de opdrachtgever ter zake schriftelijk heeft geïnformeerd. 
Artikel 4 • Betaling 
Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van de opdrachtgever en onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van de opdrachtgever terzake. De overeenkomst wordt door XBody Nederland aangegaan onder de voorwaarde, dat uit de door XBody Nederland in te winnen informatie genoegzaam blijkt van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is XBody Nederland steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is XBody Nederland gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan XBody Nederland alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. 
Artikel 5 • Eigendomsvoorbehoud 
XBody Nederland behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de opdrachtgever geleverde en af te leveren zaken, totdat de prijs van al deze zaken geheel is voldaan. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet aan een derde verpanden of enig ander recht daarop verlenen. De opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van XBody Nederland te bewaren.
Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens XBody Nederland of XBody Nederland goede grond heeft te vrezen, dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekort schieten, is XBody Nederland steeds bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. 
Artikel 6 • Levering 
Levering geschiedt – behoudens andersluidende schriftelijke afspraken – af magazijn (ex works). Het vervoer van
de zaken – evenals het verkrijgen van de noodzakelijke importvergunningen enz. – geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de gekochte zaken in het magazijn van XBody Nederland voor transport gereed staat. Indien de zaken na het verstrijken van de overeengekomen levertijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, worden zij voorde opdrachtgever – voor diens rekening en risico – opgeslagen
Artikel 7 • Termijnen 
Opgave van de leveringstermijnen wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bedongen.
Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eerst in, nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van XBody Nederland zijn, alsmede indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, nadat deze in het bezit van XBody Nederland is. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever XBody Nederland schriftelijk aan te manen, waarbij aan XBody Nederland alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan.
Eerst indien deze termijn wordt overschreden is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat XBody Nederland overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn. 
Artikel 8 • Overmacht 
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van XBody Nederland opgeschort. Indien de periode waarin de overmacht voortduurt langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien XBody Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen en die niet aan XBody Nederland zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen brand, werkstakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen en import/export-verboden. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van leveranciers van wie XBody Nederland afhankelijk is. XBody Nederland heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen. 
Artikel 9 • Aansprakelijkheid 
XBody Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 15.000,-.
XBody Nederland zal niet aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van:
– onvoldoende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst;
– iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van haar verplichtingen;
– onjuiste en/of onvolledige gegevens afkomstig van de opdrachtgever.
Indien de in lid 3 genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens XBody Nederland, zal de opdrachtgever XBody Nederland hiervan vrijwaren. XBody Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. XBody Nederland zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich terzake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op haar verzekerings- maatschappij te verhalen. 
Artikel 10 • Opschorting en ontbinding  
XBody Nederland is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: – aan de opdrachtgever voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de opdrachtgever op grond
van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel XBody Nederland op overige redelijke gronden het vermoeden heeft, dat de opdracht- gever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeen komst voortvloeiende verplichting voldoet. Één en ander onverminderd alle overige aan XBody Nederland toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en of schadevergoeding te vorderen. Bij het voordoen van de in lid 1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen XBody Nederland van de opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar. 
Artikel 11 • Reclame 
De opdrachtgever is verplicht (de verpakking van) het geleverde terstond bij levering af magazijn te (laten) controleren op zichtbare beschadigingen en tekortkomingen. Eventuele tekortkomingen die bij levering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Overige reclames dienen schriftelijk en gemotiveerde geschieden terstond nadat opdrachtgever deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren, echter uiterlijk binnen 14 dagen na levering. In geval van gerechtvaardigde reclames is XBody Nederland uitsluitend gehouden tot het – naar keuze van XBody Nederland – binnen een redelijke termijn vervangen van de zaken, dan wel – tegen terugzending van de producten – tot restitutie van de vergoeding, die door XBody Nederland voor de desbetreffende zaken is ontvangen. Terugzending van zaken behoeft steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van XBody Nederland. In geval van terug- zending blijven de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever, totdat XBody Nederland deze heeft ontvangen. Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties. 
Artikel 12 • Garantie 
Garantie voor geleverde zaken wordt slechts gegeven voor zover die door de leveranciers van XBody Nederland wordt verstrekt. 
Artikel 13 • Annulering 
De aan XBody Nederland verstrekte opdrachten kunnen door opdrachtgever slechts worden geannuleerd respectievelijk gewijzigd met toestemming van XBody Nederland en onder nader door XBody Nederland te stellen voorwaarden. Een minimum van 5% van de orderprijs zal ter dekking van de kosten van de annulering in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet het recht van XBody Nederland een hogere schadevergoeding te eisen (waaronder begrepen gederfde winst). 
Artikel 14 • Toepasselijk recht en forum- keuze 
Op iedere overeenkomst tussen XBody Nederland en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met de door XBody Nederland gedane offertes en met XBody Nederland gesloten overeenkomsten zullen worden voor- gelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitende ten behoeve van XBody Nederland. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomt van kracht blijven